× Napište, co hledáte

Činnost Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK můžete podpořit jednorázovou libovolnou částkou zaslanou na účet 3503770297/0100 nebo poštovní složenkou, zasláním DMS, pravidelnými platbami na účet 3503770297/0100, například na základě trvalého příkazu, účastí na charitativních akcích, kde je možné zakoupit drobné předměty s logem NFDO Krtek. S dárci lze uzavřít darovací smlouvu, a to buď na dar finanční, nebo na dar věcný. Účel svého daru můžete přesně specifikovat přímo v rámci darovací smlouvy. Každý příspěvek směřující ke zlepšení situace v průběhu léčby dětí má smysl!

Darujme.cz

Chcete-li podpořit naše zveřejněné projekty, můžete tak učinit online dárcovstvím skrze platformu Darujme.cz

darujme.cz

Givt.cz

Nakupujete na internetu? A věděli jste, že můžete nakupovat a zároveň podporovat NFDO Krtek, a přitom nezaplatit ani o korunu navíc? Na Givt.cz nás můžete podpořit pod názvem: Krtek – Nadační fond dětské onkologie. Najdete zde přes 500 e-shopů včetně těch nejoblíbenějších, jako Tchibo, Mall.cz, Tescoma nebo třeba Booking.com. Nákupem přes Givt přispějete NFDO Krtek a nezaplatíte nic navíc. Děkujeme!

givt obrázek

Individuální

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Dar může snížit základ daně max. o 10 %.

Firemní

Přínosem pro dárce je vytváření dobrého jména firmy vůči veřejnosti, zaměstnancům, zákazníků, partnerům. Firma pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v regionu, kde působí, může se stát příkladem pro ostatní dárce i příjemce. Dar může snížit základ daně max. o 5 %, a to pokud splňuje podmínky § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmu: správný příjemce, minimální hodnota jednoho daru je 2 000 Kč.

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání. 

Více informací